Say, Joe.

Say, Joe.

1901

Japanese photographer. The Valdez News. 2:11, 5/24/02. p. 1.